این دوره کارورزی برای دانشجویان دوره دکتری سیاستگزاری در بخش سلامت در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گشور طراحی و در حال اجرا می باشد. بعد از اجرای اولین جلسه  هم اندیشی آنالیز سیاست تحت عنوان سیاست: نگاهی کوتاه به داستانی بلند  در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ که با شرکت دانشجویان  دکتری سیاست گزاری از دانشکده های مختلف از جمله دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه تهران تشکیل گردید و متعاقبا آقای دکتر تکیان رییس گروه سلامت جهانی و اقای دکترساری اکبری ریاست دانشکده از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خواست حضور رسمی دانشکده در این دوره به جهت نظارت بر کار دانشجویان خود را نمودند فلذا تفاهم نامه ای با این دانشکده توسط آقای دکتر دل پیشه رئیس دبیرخانه امضا گردید و متعاقبا  این تفاهم نامه با دانشکده های دیگر نیز  امضا گردید.  فلذا دوره حاضر بر مبنای تفاهم نامه ما بین دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و همچنین دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در جهت اموزش دانشجویان این دانشکده ها در فیلد واقعی سیاستگزاری سلامت اجرا می گردد. این تفاهم نامه با دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در دست مبادله می باشد.

دانشجویان بعد از گذراندن کارگاه اولیه یک روزه که توسط دکتر حمید بهلولی رئیس گروه سیاست سلامت بین الملل و توسعه پایدار و کارشناسان این گروه خانم مافی و خانم غلامی طراحی و توسط ایشان و مدیران دبیر خانه  آقایان دکتر وثوق رِئیس گروه جامعه و سلامت, آقای دکتر سالاریان زاده  مشاور امور استانها, خانم دکتر رستمی رئیس گروه سیاست بخش سلامت, خانم مهندس ملک افضلی رئیس گروه حکمرانی و سازمانهای حکومتی هدایت و مدیریت می شود. هر کدام  از دانشجویان می بایست در پنج کار گروه سیاستگزاری یا بررسی سیاست در حوزه های متفاوت سلامت و امنیت غذایی که توسط مدیران دبیرخانه و با دعوت از وزارت خانه ها و سازمانها ی خارج و داخل بخش دعوت می شوند شرکت نمایند. در انتها حضور و کار گروهی آنها توسط دبیرخانه ارزیابی و توسط رییس دبیرخانه گواهی حضور صادر گردیده و نتیجه از طرف دبیرخانه به دانشکده مربوطه گزارش خواهد گردید.

Designing an Internship course for Health Policy PhD Students in Iran- Dr Hamid Bohloli

When I had started my doctorate in health policy in England with Professor Payton at the University of Keele 2001, I was given a good opportunity. He was at the same time chairman of the NHS Trust of Newcastle, and I could attend Trust Policy meetings with him as an Observer. This course lasted about 6 months but I learned many lessons and moved on to pursue a doctorate at the University of Manchester 2002 to work with Professor Harrison. I worked with Professor Harrison for many years along with getting my Master of Research in Social Sciences to enrich my methodology knowledge and skills.

Later by recommendation of Prof. Harrison I entered the Faculty of Political Science of Manchester University 2004 to receive a doctorate in public policy. This golden period of my scientific life was connected me to my internal Examiner Professor Peter John who is a big name in the evolutionary public policy and Professor Jerry Stoker who is a source of Governance and he kindly accepted to be my research advisor.

Using this experience, this year 2019, in addition to teaching at four PhD courses in Iran, I designed a policy internship course for Health policy PhD students to being involved in the real policy making fields. It is covering the PhD students of three faculties, including the Faculty of Health, Medical University of Tehran, School of Nutrition and Food Science of Tehran Medical University and Management and Information faculty of Iran Medical University.  I administered it at the secretariat of the Supreme Council for Health and Food Security, located at the Ministry of Health in Iran.

In this course, students are first offered an induction course and then attend five sessions of practical policy-making sessions at the Supreme Council for Health and receive a certificate of attendance. These students can pursue and conduct their doctoral thesis on one of the Supreme Council’s favorite issues.

Creative Commons License
Health Policy PhD Student Internship course by Dr Hamid Bohloli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at www.publicpolicyiran.org.