تعریف اخبار سیاستی

خبر سیاستی (Policy news): خبر سیاستی، خبری است که سیاست حکومت‌ها و دولت‌ها، موسسات، بنیادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها اعم از بخش عمومی / دولتی و نیمه خصوصی، خصوصی و خیریه را برای  اقدام (Action) و یا عدم اقدام (Inaction) منعکس می‌کند.

خبر سیاستی بازتاب راه‌حل‌های بخش‌های مذکور به مشکلات و مسایل مبتلابه انها در حوزه‌های مختلف از قبیل سیاست (Politics)، اقتصاد، اجتماع، سلامت، محیط زیست، علم و فناوری، خلاقیت و کارآفرینی و غیره است.

کاربرد این نوع خبر در جهت تنویر افکار عمومی و ایجاد شناخت نسبت به سیاست‌ها،خطی‌مشی‌ها و راه کارهای ارایه شده برای حل مشکلات زیستی، محیطی، انسانی، و … می باشد. خبر سیاستی در ضمن موجب انتقال تجربیات سیاستی ما بین دولت‌ها، ملت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در گستره جغرافیایی و زمانی و نسلی می‌گردد. خبر سیاستی به سیاست‌سازان، سیاست‌گزاران، مدیران، تصمیم سازان و تصمیم‌گیران کمک می‌کند که بتوانند از روش ها و راه‌حل‌های مختلف بیاموزند و از میان گزینه‌های سیاستی، انتخاب اگاهانه‌تری داشته باشند. سایت سیاست‌گزاری عمومی ایران برای اولین بار در کشور اقدام به تعریف و انتشار خبر سیاستی برای استفاده عمومی نموده است.

خبر سیاستی عمومی (Public policy news): خبر سیاستی عمومی، خبری است که سیاست حکومت‌ها و دولت‌ها، موسسات، بنیادها، سازمان‌ها ، شرکت‌های بخش عمومی و دولتی را در جهت اقدام (Action) و یا عدم اقدام (Inaction) منعکس می‌کند. به عبارتی خبر سیاستی عمومی بازتاب راه حل‌های بخش‌های عمومی و دولتی به مشکلات و مسائل مبتلا به انها در حوزه‌های مختلف از قبیل سیاست (Politics)، اقتصاد، اجتماع، سلامت، محیط زیست، علم و فناوری، خلاقیت و کارآفرینی و غیره است.

کاربرد این نوع خبر در جهت تنویر افکار عمومی و ایجاد شناخت نسبت به سیاست‌ها،خطی‌مشی‌ها و راه کارهای ارایه شده برای حل مشکلات زیستی، محیطی، انسانی، و … می‌باشد. خبر سیاستی عمومی در ضمن موجب انتقال تجربیات سیاستی ما بین دولت‌ها، ملت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در گستره جغرافیایی و زمانی و نسلی می‌گردد. خبر سیاستی به سیاست‌سازان، سیاست‌گزاران، مدیران، تصمیم سازان و تصمیم‌گیران کمک می‌کند که بتوانند از روش‌ها و راه‌حل‌های مختلف بی‌آموزند و از میان گزینه‌های سیاستی، انتخاب اگاهانه‌تری داشته باشند. سایت مرجع سیاست‌گزاری عمومی ایران برای اولین بار در کشور اقدام به تعریف و انتشار خبر سیاستی برای استفاده عمومی نموده است.