سه شنبه, بهمن ۵, ۱۴۰۰

شما در قسمت‌های مختلف این صفحه از آخرین اخبار سیاستی پايش شده از حوزه‌های مختلف سیاست‌گزاری داخلی و خارجی مطلع می‌شوید. این اخبار توسط همکاران ما از رسانه‌های مختلف کشور و جهان برای شما برگزیده می‌شوند. 

اخبار سیاست سلامت

ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي V4T جهت مدیریت بیماری کوید ۱۹ در کشور

دکتر ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮﻟﯽ* دﯾﺮوز ﮐﻠﯿﭗ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ از درﮔﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ...
ﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ و ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﻄﻘﻪ زودﺗﺮ از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد.

اخبار سیاست اجتماعی

فقر سلامت کودکان آمریکایی را تهدید می‌کند

چکیده خبر سیاستی: متخصصان اطفال، اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و کارشناسان سیاست‌گزاری در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا به یکی از بزرگترین تهدیدات بهداشتی یعنی...

اخبار سیاست امنیت

اخبار سیاست اقتصادی

چرا سیاست‌گزاری پولی سوئد انبساطی است؟

چرا سیاست‌گزاری پولی سوئد انبساطی است؟ با وجود آنکه رشد اقتصادی و هدفگذاری تورم، نرخ بهره پایینتر از صفر است، اما اقتصاد سوئد، پررونق...

اخبار سیاست خلاقیت و کارآفرینی

آژانس تأمین مالی برای کارآفرینی اجتماعی

  چکیده:آژانس تامین مالی کارآفرینی اجتماعی (FASE) در سال ۲۰۱۳ توسط آشوکا(اولین و مهمترین سازمان حمایت از کارآفرینی اجتماعی در سراسر جهان) تاسیس شد. هدف این...

اخبار سیاست علم و فناوری

هوش مصنوعی باید به طور اجتماعی مسئول باشد

چکیده خبر سیاستی: پیشرفت‌های اخیر هوش مصنوعی بیشتر به بایس مربوط است، پیش داوری این نوع سیستم می‌تواند تعصب‌آمیز باشد، این موضوع به آن...

اخبار سیاست شهری

جوامع روستایی و شهری نیازمند سیاست‌های مختلف برای افزایش تحرک اقتصادی...

چکیده خبر سیاستی: بر اساس نظر اقتصاددانان هرچه شخص درجایی دورتر از شهر بزرگ شود، احتمال بیشتری دارد که از نردبان اقتصادی بالاتر برود...

اخبار سیاست محیط زیست

مدیریت کشاورزان چینی برای منافع اقتصادی و محیط زیست

چکیده خبر سیاستی:  کشاورزان در چین می‌توانند زمین‌های خود را برای منافع اقتصادی و همچنین محیط زیست مدیریت کنند     گسترش تک‌کشتی خدمات ارزشمندی از زمین مانند...

اخبار سیاست جهانی

آیا همه گیری ویروس کرونا یک مقدمه برای تغییر جهان است؟...

سوالی که امروزه بسیار مطرح است این است که ویروس کرونا چیست؟ این اپیدمی چگونه ایجاد شد و چرا ایجاد شده است؟ و جهان...

اخبار سیاست خارجی