تعیین کننده های بنیادین توسعه انسان، سخنرانی دکتر حمید بهلولی، ۱۷ تیر ۱۳۹۸، وزارت بهداشت، تهران

0
324

 

✅ امروزه سیاست به هر دو معنی تدبیر قدرت و خط و مشی حرکت، پر قدرت ترین عامل تغییر در شرایط، مناسبت ها و ابزار کنترل تغییرات و ایجاد تعادل های جدید جهانی و منطقه ای و ملی و همچنین رهبری و مدیریت توسعه در جهان گردیده است.

✅ سیاستگزاری توسعه به همان میزان تحول یافته است و از تسلط قوانین ریاضی ابجکتیو بسوی تعادل با تعیین کننده های اجتماعی و انسانی با وجوه سابجکتیو پیش رفته است.

✅ اگر چه روند توسعه در جهان سوم هنوز بیشتر درگیر تنازع مابین طرفداران نیو لیبرالیسم و کینزینیسم است، لکن دنیا وارد حوزه های دیگری از فرایند توسعه گردیده است که در شرف ایجاد تعادل های جدیدی است و کشورها و مللی که مقتضیات جهان جدید را درک و فهم نکنند در تعادل جدید در قسمت های ناپایدار کشتی توسعه منظومه ای جهان در میان امواج سهمگین خواهند نشست.

✅ ما نیازمند نظریه و چهارچوب های نظری و گاه متافوریک هستیم تا روابط علت و معلول مابین متغیرها و پدیده ها را روشن کنیم تا تفسیر بهتری از جهان و پارادایم های آن داشته باشیم و پیش زمینه های طراحی سیاست های توسعه ملی و امکان حضور موثر در فرایند توسعه جهانی را اماده نماییم.

✅ با همه این تفاوت های جغرافیایی و عصری ما بین تبارهای انسانی، توسعه انسان از آغاز تا به امروز تحت تاثیر تعیین کننده های پرقدرتی بوده است که موجب ایجاد تمدن ها و اضمحلال آن ها و ساختن تعادل های جدید بوده است. بررسی این تعیین کننده ها ارتباط وثیقی را مابین تابلو زیستی و تابلو اجتماعی انسان نشان می دهد. توسعه انسان از سه زاویه دیرینه شناسی، تبار شناسی و تکامل قابلیت بررسی دارد.

✅ در این جلسه سخنرانی و هم اندیشی ۱۷ تیر (ساعت ۱۰-۱۲) ما ضمن نگاهی گذرا به دو زاویه اول، موضوع تکامل در فرایند توسعه انسان را بررسی خواهیم کرد و دیدگاه های سخنران دکتر حمید بهلولی محقق و مدرس سیاستگزاری عمومی، در این موضوع را به نقد منتقدین خواهیم سپرد.

ریاست و جمع بندی نهایی جلسه با آقای دکتر مجتبی امیری  رییس گروه مدیریت دولتی دانشکده  مدیریت دانشگاه تهران خواهد بود. مدیزیت اجرایی جلسه توسط اقای دکتر جعفری استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران و رییس موسسه تربیت مدیران وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی به انجام خواهد رسید.