دنيای شخصی سازی شده
دنيای شخصی سازی شده

♦️دنيای شخصی سازی شده بر مبنای شناخت و تامین نیاز تک تک واحدهای بنیادین  (Fundamental Units) یا سلولهای تشکیل دهنده هر مجموعه انسانی یا زیستی شکل می‌گیرد. گاه تغييرات كوچك منشاء تغييرات و نتايج بزرگ می‌شود. چرا كه تمامی پديده‌های بزرگ از واحد‌های بنيادين  ساخته می‌شوند كه دستكاری در این واحد‌های بنيادين كل مجموعه را دچار تحول و تغيير می‌نمايد. اين اصل همانگونه كه  امروز در تغييرات سلولی و مولكولی و ویرایش ژنوم مصداق دارد در حوزه‌های انسانی و اجتماعی نيز مصداق پيدا می‌كند و ان واحد بنيادين جوامع انسانی خود انسان است.

♦️قرن بيستم تا نيمه خود، بيشتربا رويكرد جمع‌گرايی ويا كالكتيويسم كه مكاتبی چون سوسياليسم و كينزين را در دامان خود پرورش داد شناخته می‌شود و نيمه دوم البته بيشتر رو بسوی ايندواليزم يا مكاتب فردگرايانه دارد اما هر دو اينها با ظاهر متفاوت و متعارضشان در يك خصيصه مشترك بودند كه هر دو در بلوغ خويش متاثر از انقلاب صنعتی بودند و اولی انسانها را سری دوزی می‌كرد و دومی كالاها را سری سازی می‌كرد.

♦️انچه كه چارلی چاپلين در فيلم عصر جديد خود به سخره می‌گرفت همين خصيصه سری دوزی و سری سازی رو به غلبه جهان جديد ان روزگار بود. اما امروز گويا روزگار و عصر جديدتری اغاز گرديده است كه در جهان پيشرفته و بعد از مدتی در تمام دنيا ديگر كسی كت و شلوار سری دوزی شده، انبوه دوخته شده به تن نخواهد كرد. همين امروز ديگر كسی در دنيای برخوردار پنج هزار نسخه كه بماند، صد نسخه كتاب نیز یکجا و بدون سفارش چاپ و انبار نمی‌کند. و بزودی ديگر حتي كسی داروی سری سازی شده نیز نخواهد خورد. عصر جديد عصر شخصی شدن‌ها (Personalised Age) فرا رسيده است. دوره‌ای كه بدوره تيلورينگ يا دوختن لباس برای هر بدن و بر حسب سغارش معروف گشته است و طبيعتا كار خياطهای شخصی دوز در همه عرصه‌های زندگی بشر سكه خواهد بود.

♦️در دوره فردگرايی اگر چه نياز و منافع و حقوق فرد بر جمع تفوق پيدا كرده است لاكن همه افراد يكسان انگاری می شوند. گويی از يك ساخت و بافت و حق و نياز برخوردارند اما در دوره شخصی سازی هر شخصی هويت متفاوت و به همان ترتيب حق و نياز متفاوت خواهد داشت همانطور كه اثر انگشت های متفاوت از هر فرد ديگری دارد.

♦️بسیار طول نخواهد کشید که پدیده شخصی سازی ساحت حکمروایی و دمکراسی را نیز تغییر خواهد داد و در کنار دیگر پدیده‌های هم عصر و هم سنخ خود چون تغییرات ژنومیک، هوش مصنوعی و انبوه دیتا‌ها چشم‌‌اندازهای جدیدی را فراراه نسلهای آینده خواهد گشود. هنوز در اغاز راه تصور اينكه زندكی و حوزه‌های مختلف زيست بشری از جمله حوزه حقوق و قوانين. چگونه تحت تاثير شخصی سازی و فناوری‌های همراه ان تغيير خواهد كرد كار مشكلی است.

♦️بين روند توسعه تكنولوژی و خصوصا توسعه دنيای مجازی و روند شخصی سازی ارتباط دوسويه‌ای برقرار است و با ورود تكنولوژيهای جديد كه امكان انتخاب شخصی و دلخواه را به ادميان می‌دهد و يا محصولی را مطابق مشخصات ژنتيكی، فيزيولوژيك و اناتوميك و حتی روانی و اخلاقی هر فرد و در هر زمان كه اراده كند توليد و در اختيار می‌گذارد، ديگر دوره سری سازی دوره مدرن بسر آمده است. و حال تقريبا در اكثر عرصه‌های توسعه به شخصی سازی (Personalisation) رسيده است.

♦️به همين دليل امروز پزشكی شخصی شده ( Personalised Medicine) مراقبت شخصی شده (personalised care) و آموزش شخصی شده (Personalised Education) سياست‌های شخصی شده‌ای هستند كه در كنار نظام پولی -رمزی شخصی شده (Personalised Money) مثل بيت-كوين دنيای شخصی شده متفاوتی را ايجاد خواهند كرد. حال در قدم بعدی احصائ تمام نیازهای شخصی شده و ارائه پکیج‌ها و بسته‌های خدماتی جامع و کامل شخصی شده بازار اینده را خواهد ساخت.

♦️ايا در ادامه روند دوباره شخص‌ها مجدد به نوعی از هويت‌‌‌های جمعی شخصی شده يعنی (Personalised collectivism) خواهند رسيد و شخصی شده‌های همزاد نوعی جمع‌های همزادی، مثل انها كه تيپ ژنومی خاصی اگر چه از جغرافياهای متفاوت دارند، با نوعی جديد از هويت‌های جمعی و يا حتی نژاد پرستی و راسيسم شخصی شده را ايجاد خواهند كرد يا نه، بايد بشريت منتظر بماند و ببيند.

♦️از اغاز قرن جديد حوزه‌های توسعه‌ای چون پزشكی، مديا، انتشارات، فشن يا مد بسرعت بسمت شخصی سازی شدن پيش می روند و امروز اغاز شخصی سازی شدن آموزش است.

♦️در حوزه آموزش نيز اين اتفاق در حال افتادن است و در اين عرصه اروپا تا بحال پيش رو بوده است و البته سه مولفه اصلی چنين حركتی،  احساس آزادی، اثربخشی و اقتصاد است.

♦️نوشتار “غول‌های فناوری جهان در صدد تغییر نظام آموزشی”  رسيدن موج شخصی سازی شدگی به آموزش در رويكردی جهانی را به تصوير می‌كشد.

 دكتر بهلولی محقق و مشاور سياست‌گزاری عمومی در اروپا

دنيای شخصی سازی شده (Personalised World)