سه شنبه, بهمن ۵, ۱۴۰۰

MOST POPULAR

بیشتر بخوانید

  ANDROID

  نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

  دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...

  گذر از نوسان ” این نیز بگذرد” به رویکرد توسعه تاریخی

  اداره کشور نیازمند سه سطح از مدیریت است.  اول مدیریت امور جاری که باید خوب و عاقلانه مدیریت شود که من این سطح مدیریت...

  STAY CONNECTED

  ۰هوادارپسندیدن
  ۶۹,۰۴۶دنبال کنندهدنبال کردن
  ۱۴,۷۰۰مشترکاشتراک
  - Advertisement -

  DESIGN

  نگاهی اجمالی از باب معرفت شناسی و کارکرد گرایی دروغ ...

  دروغ سیاستی و سیاست دروغین حمید بهلولی* دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای...
  دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای مختلف معرفت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  رفتار شناسی، زبانشناسی و دین شناسی و در چهارچوب مفهومی و عملکردی بررسی کرده اند. این نوشتار در صدد است مفهوم دروغ از منظر  سیاست شناسی و تاثیر ان در سیاستگزاری عمومی را  با گریزیاز باب ضرورت به دیگر زوایای ان  بررسی نماید.

  GADGETS

  گذر از نوسان ” این نیز بگذرد” به رویکرد توسعه تاریخی

  اداره کشور نیازمند سه سطح از مدیریت است.  اول مدیریت امور جاری که باید خوب و عاقلانه مدیریت شود که من این سطح مدیریت...

  ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي V4T جهت مدیریت بیماری کوید ۱۹ در کشور

  دکتر ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮﻟﯽ* دﯾﺮوز ﮐﻠﯿﭗ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ از درﮔﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ...
  coronavirus in the world1

  ﮐﻮوﯾﺪ۱۹؛ اداﻣﻪ ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﻬﺎنﺳﻮﻣﯽ

  دکتر حمید بهلولی آﯾﺎ ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ درﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﺳﻬﻢ...

  PHOTOGRAPHY

  WINDOWS PHONE

  دروغ پدیده زشتی است که در باب ان، سخن بسیار رفته است و متفکران بسیار  ان را از زوایای مختلف معرفت شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  رفتار شناسی، زبانشناسی و دین شناسی و در چهارچوب مفهومی و عملکردی بررسی کرده اند. این نوشتار در صدد است مفهوم دروغ از منظر  سیاست شناسی و تاثیر ان در سیاستگزاری عمومی را  با گریزیاز باب ضرورت به دیگر زوایای ان  بررسی نماید.
  اداره کشور نیازمند سه سطح از مدیریت است. اول مدیریت امور جاری که باید خوب و عاقلانه مدیریت شود که من این سطح مدیریت جاری را "این نیز بگذرد"  می نامم که ما بین مدیریت این "نیز بگذرد خوب" و "این نیز بگذرد بد" نوسان دارد.
  ﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ و ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﻄﻘﻪ زودﺗﺮ از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد.