سیاست, مشکل آغازین: نگاهی کوتاه به داستانی بلند

0
256

In this workshop, policy is discussed as a slippery word from the angles of various intellectual perspectives and a policy paper would be analyzed with the participants. This workshop can be a starting point for engaging doctoral students in policy-related disciplines in real-life policy making at the Ministry of Health and Medical Education in Iran.

در این کارگاه ، سیاست به عنوان یک کلمه لغزنده از زاویه دیدگاه های مختلف فکری مورد بحث قرار می گیرد و یک نمونه مورد سیاستی با شرکت کنندگان تجزیه و تحلیل می شود. این کارگاه می تواند یک نقطه شروع برای درگیر کردن دانشجویان دکترا در رشته های مرتبط با سیاست در سیاست گذاری در محیط واقعی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ایران باشد.