ماهیت سیاستگزاری خارجی ایران

0
182

کتاب ماهیت سیاست‌گزاری خارجی ایران اثری است از جیمز باربر و مایکل اسمیت با ترجمه‌ای از دکتر حسین سیف‌زاده استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاه تهران. این کتاب  ۳۵۴ صفحه می‌باشد و نشر قومس آن را به چاپ رسانده است.

معرفی و چکیده‌ای از کتاب

ماهیت سیاست‌گزاری خارجی ایران: در این کتاب هدف آن است که مجموعه‌ای تدوین شود تا برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی مبتنی بر دیدگاه‌ها و مفروضه‌های مختلف ارائه شود. یکی از مسائل مورد توافق کلیه دانشمندان این است که ابتدا باید ماهیت و ذات سیاست‌گزاری خارجی مشخص شود. امروزه صحبت درباره این علم اهمیت بسیار اساسی دارد؛ زیرا در دنیای امروز مسائل مربوط به روابط بین‌المللی نیازمند تخصص در “هنر و علم بقای نسل بشر” می‌باشد.
این کتاب به سه بخش زیر تقسیم شده است:
الف) بخش داده‌ها که شامل پنج فصل اولیه است.
ب) تحلیل پوشش‌ها و تحولات که فصل ششم تا فصل هشتم را شامل می‌شود و فصل نهم به اقدام سیاست خارجی مربوط می‌گردد.
ج) بخش نتیجه‌گیری
لذا با تقسیم‌بندی فوق قسمت اعظم وظیفه این کتاب که عبارت از اصول سیاست خارجی است، به فصل‌های ششم به بعد مربوط می‌شود که به چگونگی تنظیم اهداف، به ویژه مسئله جنجال‌برانگیز منافع ملی می‌پردازد. فصل هشتم سعی دارد که به تعریف دستگاه سیاست‌گزاری خارجی و رهبران آن بپردازد و در نهایت فصل هشتم مربوط به امر تصمیم‌گیری می‌شود. بالاخره فصل نهم به مسائلی می‌پرداند که مربوط به اقدامات سیاست‌گزاری خارجی است. در این رابطه تکنیک‌های خاص که باید در راستای مسائل اصلی قدرت و نفوذ به کار گرفته شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.