موسسه ارزیابی توسعه آلمان

0
251
موسسه ارزیابی توسعه آلمان
موسسه ارزیابی توسعه آلمان

موسسه ارزیابی توسعه آلمان در سال ۲۰۱۲ بنا نهاده شد تا ارزیابی مستقلی از توسعه آلمان به عمل آورده و پایه و اساسی برای سیاست‌گزاری‌های آگاهانه فراهم کند. این موسسه ۳۸ کارمند دائمی دارد و در بن آلمان برای تحقیق برروی توسعه بین‌المللی، مستقر شد.

این موسسه توسط وزارت همکاری و توسعه اقتصادی به منظور ارائه شواهد عینی ایجاد شد. گزارشات این موسسه تحقیقات توسعه آلمان در کشورهایی نظیر افغانستان، میانمار و رواندا را تحت پوشش قرار  می‌دهد.

با نگاهی بر تصویر بزرگ‌تری از چشم انداز خارجی و مستقل، این موسسه می‌تواند روش‌های ارزیابی و استانداردها را ارتقا ببخشد و در نتیجه کیفیت چنین ارزیابی‌هایی را افزایش دهد. به عنوان نمونه، ارزیابی برروی توسعه همکاری با افغانستان  در قالب دو مطالعه  انجام گرفت:

یک مطالعه به تجزیه و تحلیل تاثیر طولی همکاری توسعه در شمال شرق افغانستان از سال ۲۰۰۷ پراخته است. و مطالعه دوم  شامل بررسی استراتژیک بوده است. هر دو مطالعه به عنوان مبنای تجربی برای توسعه استراتژی جدید کشور افغانستان به کار گرفته شده است(۲۰۱۴-۲۰۱۷).

این سازمان به عنوان یک بدنه خارجی عمل می‌کند و فعالیت‌های سازمان‌هایی که سیاست‌های توسعه را در آلمان پیاده سازی می‌کنند را به طور مستقل ارزیابی می‌کند.

 

موسسه ارزیابی توسعه آلمان [۱] (DEval) در سال ۲۰۱۲ بنا نهاده شد تا ارزیابی مستقلی از توسعه آلمان به عمل آورده و پایه و اساسی برای سیاست‌گزاری‌های آگاهانه فراهم کند. این موسسه توسط وزارت همکاری و توسعه اقتصادی به منظور ارایه شواهد عینی ایجاد شد. گزارشات این موسسه تحقیقات توسعه آلمان در کشورهایی نظیر افغانستان، میانمار و رواندا را تحت پوشش قرار داد.

 

موسسه ارزیابی توسعه آلمان

چالش‌ها

در سال ۲۰۰۸، دو سیستم بررسی و تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل سیستم ارزیابی در آلمان به کار گرفته شدند. بیست نمایندگی همکاری توسعه آلمان در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. این ” سیستم بررسی” توصیه‌هایی را برای اصلاح سیستم ارزیابی فراهم آورد. یکی از اصلی‌ترین پیشنهادات “ایجاد یک شرکت مستقل ارزیاب بود که وزارت همکار و توسعه اقتصادی را در توسعه سیستم و توسعه همکاری و بهبود کیفی یاری دهد”. به نظر می‌رسید که در عملکرد دولت فدرال آلمان دوباره کاری‌های زیادی وجود داشت و به همین دلیل به سازمان جدیدی احتیاج بود.

ابتکار عمل

در سال ۲۰۱۲ موسسه ارزیابی توسعه آلمان بنا نهاده شد تا ارزیابی مستقلی از عملکرد توسعه بین‌المللی المان داشته باشد. هدف مهم این موسسه ارزیابی مستقل از علمکرد توسعه همکاری آلمان است.

این موسسه ۳۸ کارمند دائمی خواهد داشت و در بن آلمان برای تحقیق برروی توسعه بین‌المللی، مستقر شده است.

اهداف ویژه این سازمان عبارت است از:

 • حمایت از وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی و ایجاد موسسات مردم نهاد برای طراحی پروژه‌ها با استفاده از شواهد.
 • برای ارائه نتایج پروژه به طور شفاف و یادگیری از ارزیابی‌ها.
 • حمایت از مجلس آلمان در بررسی کار اجرایی ارایه شواهد لازم برای ابتکارات سیاستی.
 • ارتقای ظرفیت توسعه ارزیابی در کشورهای درگیر همکاری توسعه.
 • ایجاد یک همکاری استراتژیک با سازمان‌های تحقیقاتی، دانشگاهی و سایر سازمان‌ها.

وظایف اصلی موسسه عبارت است از:

 • ارزیابی، بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های همکاری توسعه آلمان
 • بررسی و اصلاح روش‌ها و استانداردهای مرتبط
 • آماده سازی و انتشار یافته‌های ارزیابی و تحقیقات روش شناختی
 • اجرای برنامه‌های آموزشی در المان و کشورهای خارجی
 • شرکت در شبکه‌های همکاری ملی و بین‌المللی
 • افزایش ظرفیت ارزیابی در کشورهای همکار

این سازمان به عنوان یک بدنه خارجی عمل می‌کند و دارای کارمندان دائمی است که فعالیت‌های سازمان‌هایی که سیاست‌های توسعه را در آلمان پیاده سازی می‌کنند را به طور مستقل ارزیابی می‌کند.” تصمیم کابینه آلمان در ژوئن ۲۰۱۰ دامنه ارزیابی این موسسه را به این صورت تعریف می‌کند” همه اقداماتی که وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی مسئول آن است”.

تاثیر عمومی

با نگاهی بر تصویر بزرگ‌تری از چشم انداز خارجی و مستقل، این موسسه می‌تواند روش‌های ارزیابی و استانداردها را ارتقا ببخشد و در نتیجه کیفیت چنین ارزیابی‌هایی را افزایش دهد.

مثلا، ارزیابی برروی توسعه همکاری با افغانستان صورت گرفته است. دو مطالعه وجود داشت:

یک مطالعه به تجزیه و تحلیل تاثیر طولی همکاری توسعه در شمال شرق افغانستان  از سال ۲۰۰۷ پراخته است. و دوم بررسی استراتژیک صورت گرفته است. هر دو مطالعه به عنوان مبنای تجربی برای توسعه استراتژی جدید کشور افغانستان به کار گرفته شده است(۲۰۱۴-۲۰۱۷).

برای ارائه مثال دیگر، این موسسه وظیفه ارزیابی آغاز توسعه در میانمار و همکاری دوجانبه میان آلمان و میان مار در سال ۲۰۱۰۲ را  بر عهده داشت. وزارت توسعه و همکاری اقتصادی از این موسسه درخواست کرد تا در تمام فرایندهای برنامه‌ریزی برنامه میانمار – آلمان با هدف توسعه اقتصادی پایدار که پیش شرطی برای ارزیابی سطح برنامه در پایان اجرا است، ارزیابی‌های فکری و تخصصی داشته باشد.

منبع: centreforpublicimpact

[۱] ) German Institute of Development Evaluation

برگردان: فریبا حیدری، دانشجوی دکتری سیاست‌گزاری عمومی