بنام او كه خبير و بصير است

جناب اقاي رحماني فضلي وزير محترم كشور
با سلام و ارزوي توفيق

با توجه به اينكه ارايه طرح قرارگاه مديريت و كنترل كرونا در كشور در ٨ ماه قبل در اسفند ماه ١٣٩٨ و در اوائل همه گيري كويد-١٩ در فرايند نظرخواهي از اساتيد چند رشته اي توسط اينجانب با جزئيات و محورهاي عملياتي ان يعني محور امنيت, محور لجستيك و پشتيباني و محور سلامت و أپيدميولوژي و ارتباطات انها كه بصورت مدل گرافيك نيز مشخص شده بود ارايه و در روزنامه شرق منتشر گرديده و بنا بر اطلاع از مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري به جناب اقاي روحاني رياست محترم جمهور نيز ارايه شده بوده است. بر خود لازم ميدانم جهت اجرايي كردن قرارگاه كه ميتواند اخرين اميد براي كنترل و مديريت موفق كرونا و كاهش اسيب سلامتي و اقتصادي كشور باشد بسيار به اختصار به نكاتي اشاره نمايم.
١- ارتباط سه محور فرماندهي فوق الذكر بسيار مهم بوده و در صورت پياده سازي ناقص ان جواب مناسب از اين ساختار گرفته نخواهد شد. طبيعي است كه تعهد سياسي عالي ترين مراكز سياستگزاري كشور از اولين ملزومات چنين اقدامي مي باشد كه شكر خدا ايجاد شده است و شايسته است مستدام بماند.
٢- اين ساختار نيازمند داشتن تجربيات و دانش و مهارت فرماندهي و كاماندرينك است و با بوروكراسي معمولى نميتوان انتظار جواب كامل از ان داشت. فلذا نيازمند استفاده از تجربيات و دانش اساتيد فرماندهي ستاد مشترك نيروهاي مسلح خواهد بود.
٣- براي طراحي سياست ها قرارگاه نيازمند سازماندهي مجدد مبتني بر دانش بين رشته اي و چند رشته اي متشكل از علوم سياسي و سياستگزاري عمومي و اجتماعي, جامعه شناسي, قوم شناسي, رفتار شناسي اجتماعي, علوم اديان, علوم اقتصادي, علوم سياستگزاري سلامت و بهداشت عمومي و اپيدميولوژي و ويروس شناسي و غيره و استفاده از انجمن هاي علمي كشور و مطالعه هدفمند و بهره گيري آگاهانه و بومي سازي تجربيات جهاني است. طبيعي است كه سازماندهي كارگروههاي مختلف علمي و در حداقل زمان و با استفاده از بهترين هاي كشور و بدون توجه به مواضع جناحي افراد ولي با حفظ موازين صحيح امنيت ملي مي بايست شكل بگيرد و تمامي شواهد لازم با نگاه چند عدسي يا مالتي لنز مورد بررسي قرار بگيرد.
٤- سياست ها مي بايست مبتني بر شناخت دقيق از رفتار ويروس و ميزان ماندگاري ان در ميزبان و شرايط فعاليت ان و با محاسبه هزينه/ فايده و پي امد و عواقب ان مبتني بر تفكر منطقي و سيستميك طراحي شوند و مدام با توجه به شرايط امكان بازنگري و اصلاح داشته باشند.
٥- به نظر مي رسد با توجه به پخش وسيع ويروس در كشور در شرايط فعلي سياست خود محافظتي در كنار و حتي بيشتر از ديگر محافظتي مي بايست محور سياستها قرار گيرد و امكانات خود محافظتي براي همه احاد مردم و نظارت و تشويق ان فراهم گردد. در اين راستا شناسايي موارد مشكوك و ألوده و ايزوله كردن هاي سه هغته اي و قرنطينه هاي نقطه اي و محلي با امكان تامين مايحتاج روزمره معيشتي و امكانات بهداشتي چون ماسك استاندارد مجاني براي گروه هاي أسيب پذير و ارزان براي عموم مردم مي تواند مورد عمل قرار بگيرد.
۶- شايسته خواهد بود كه يكي از كانالهاي تلويريوني و راديويي به رسانه كنترل كرونا تبديل گردد و مردم از يك منبع واحد مبتني بر دانش و تاييد مجامع دانشگاهي و حكومتي داراي صلاحيت مرتبط پيامها و اخبار را دريافت نمايند.
٧- بدون انجام وارايه جواب تست تشخيصي قابل اعتماد با حداقل موارد منفي و مثبت كاذب و سريع حداقل در كمتر از ٤٨ ساعت و با حجم متناسب براي پوشش تمامي موارد مشكوك و تماسهاي مشكوك نمي توان به كنترل پاندمي در كشور اميدوار بود و اين امكان مي بايست تهيه گردد.
٨- به نظر مي رسد هدف تست ها و ايزولاسيون بيش از بيمار يابي مي بايست مصروف ميزبان يابي ويروس گردد و مسير چرخش ويروس در كشور تهيه و با ايزولاسيون هاي مطابق نظر متخصصين عفوني و ويروس شناسي كه حدودا باحفظ احتياط سه هفته مي باشد و مي تواند با توجه به شرايط, متفاوت باشد زنجيره ارتباط ويروس – ميزبان را قطع كرد. از مهمترين شاخصهاي راهنما بجز بروز و شيوع و ميزان بستري و مرگ , ميزان R0 مي باشد كه مي بايست بصورت مداوم رصد گردد و تاثير بستن و بازكردن فعاليتها در ميزان R0 محاسبه گردد و هميشه در بالانس بين سلامت و اقتصاد ان را زير (١) يك نگاه داشت تا به صفر نزديك كرد و اميد به كنترل و كاهش ميزان ألودگي داشت.
٩- كنترل مسافرتها و ايجاد اعتماد عمومي از دست رفته به منطق و دانش مدار بودن و دوري از تضاد منافع براي همكاري مردم از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و كارگروههاي علمي مي توانند ارايه طريق نمايند. ممكن است با توجه به شرايط موجود مجبور به لاك داون موقت و مجدد فعاليت ها شويد و همكاري و مساعدت و مراقبت مردم در اين صورت اهميت مضاعف پيدا خواهد نمود.
١٠- ايجاد ارتباطات بين بخشي موثر و واقعي و مسئولانه تمامي بخشهاي توسعه اي كشور در قرارگاه داراي اهميت ويژه خواهد بود.
١١- شايسته است قرارگاه در كنار ايجاد طراحي كنش و پاسخ سريع و منطقي سياستي به نيازهاي مديريت و كنترل پاندمي كرونا يا رسپانس به موضوع بازتواني اجتماعي و اقتصادي يعني ريكاوري نيز در راستاي ايجاد تاب اوري ملي كشور عنايت ويژه داشته باشد و موضوع را حداقل دو ساله ببيند و برنامه ريزي كند. اينجانب قويا پيشنهاد ميكنم كه در چهارچوب پدافند غير عامل كشور موضوع طراحي مدل انتقال سريع وضعيت يا كويك ترانسفورمينگ -بحران-عادي در كشور با نظام كدينگ ملي طراحي گردد تا ذخيره مناسبي براي چنين شرايط بحراني هميشه فراهم باشد.
١٢- نشست دوروزه گذشته سلامت جهاني ٢٠٢٠ كه عمدتا معطوف به پاندمي كرونا بود و تجربيات ارائه شده بيش از هر چيز به سه عنوان ذيل براي موفقيت تكيه داشت: تعهد سياسي بالاترين مراجع سياسي كشور, ارتباطات و همكاريهاي بين بخشي و انسجام اجتماعي. اميدواريم كه با تشكيل و اقدامات دانش بنيان و صادقانه قرارگاه امكان ظهور اين سه امر مهم در عمل حاصل أيد. در پايان با ارزوي توفيق به دو رويكرد رديابي ميزبان ويروس به جاي تنها بيمار يابي و خود مراقبتي در كنار ولي حتي ارجح بر ديگر مراقبتي و طراحي سياستها و دستورالعمل هاي مرتبط كه با توصيه هاي به ظاهر ساده اي چون شستن دست ها و حفظ صورت, و حفظ فاصله, زنجيره انتقال را زودتر و مطمئن تر مي شكند ولي انجام عملي انها نيازمند فرهنگ سازي و ذكر مداوم رسانه اي و ايجاد امكانات فاصله گذاري در مجامع عمومي است تاكيد ويژه مي نمايم.
با تقديم احترام دكتر حميد بهلولي
دبيرعلمي كميته سياستگزاري انجمن علوم سياسي ايران و محقق و مدرس سياستگزاري عمومي دانشگاههاي كشور

یک دیدگاه

  1. امروز نامه اينجانب به وزير محترم كشور در روزنامه شرق منتشر شد تا ضمن ارائه نكاتي كوتاه در زمينه روشن كردن دليل ارائه طرح قرارگاه در اوايل پاندمي كرونا از تكرار اشتباهات معمول و مسري كه در پياده سازي ساختارها و سياست ها اتفاق مي افتد و نتيجه اي جز شكست ندارد بتواند به وسع اندك خود پيشگيري نمايد. ضمن اينكه در تاريخ ثبت شود كه بعد از ٨ ماه ديگر حاشا نشود. همانگونه كه امروز اصرار ما و صاحبنظران كشور بر قرنطينه كانونهاي ألوده كشور در ابتداي همه گيري كرونا كه عدم اين اقدام لازم و حياتي موجب آسيب هاي فراوان انساني و اقتصادي به كشور شد و قطعا روزي اين بي كفايتي در تصميم غير حرفه اي مي بايست بررسي شود, حاشا مي شود.
    در دنياي امروز ساختارها بدنبال و در راستاي سياست ها ايجاد ميشوند ونه سياست ها دنباله روي از ساختارها مي كنند. ساختارها ان چيزي هستند كه بايد بتوانند سه عنصر مسئوليت, اختيار و پاسخگويي را در راستاي هم فعال نگاه دارند و در تفكيك انها از هم معني وجودي خود را از دست مي دهند. ساختارها ميبايست ارتباط تنگاتنگي با كانتكست و زمينه محيطي خود اعم از اقتصادي و اجتناعي و سياسي و امنيتي داشته باشند و بنا بر ماموريت و سياست پشتيبان بازه زماني فعال و غير فعال شدن انها تعيين شود. به هر حال ساختار يا ظرف سازماني به تنهايي و بدون محتوي يا كانتنت سياستي كاري از پيش نمي برد و سياست نيز تيغي است كه دست سياستمدار مي چرخد و سياستگزار نقش اصلي را در راهبري ساختار ايفا مي كند. اينها را عرض كردم كه فكر نكنيم با جهار تا ابلاغ جديد مديريت پاندمي كرونا در كشور سامان مي پذيرد اما هر محتوي و سياستي نيز براي اجراي درست و اثربخش نيازمند ساختار و سازوكار مناسب و پياده كننده آگاه و ناظر صاحب درايت و دانش است.
    ايجاد قرارگاه كاماندر مديريت بحران كرونا همان ٨ ماه قبل بايد شكل مي گرفت و قبل از انكه تمام سلولهاي كالبد اجتماعي ما تا كوره ده ها و حاشيه ها الوده گردد و حتي نياز به تجهيزات فردي و بيمارستاني را هزاران برابر بكند كه از عهده كشور فقيري چون ما حتي براي تهيه ماسك و شيلد و مايع ضدعفوني كننده و چه برسد به دارو و تجهيزات پزشكي در اين شرايط اسفناك اقتصادي و تحريم بر نمي ايد . انشالله كه تعمدي بر افزايش مصرف تجهيزات و دارو نبوده است اما ناداني و بي كفايتي و بي سوادي تا اين ميزان را چگونه مي توان با وجود صدها اپيدميولوژيست در دانشگاهها و سازمانها و مديران كارأزموده كنار گذاشته شده در كشور باور نمود. اين شرايط نتيجه دردهاي مزمن عدم شايسته سالاري يا مريتو كراسي در كشور و خصوصا در وزارت بهداشت و درمان است اما دليل اين رسوايي اين است كه در موضوع كرونا ارتباط ما بين سياست و پي امد و عواقب در سه هفته خودرا با مرگ كه نمي توان بيش از اين ان را خصوصا در بين كادر نظام سلامت مخفي كرد خود را نشان مي دهد و دست ها را رو مي كند والا سياست هاي مخرب بسياري در بخش سلامت بوده است و هست كه اثرات فاجعه بار انها بعد از سالها چون ورشكستگي نظام بيمه اي كشور يا رشد و تسلط مافياي دارو خود را نشان مي دهد. كرونا از كفايت و توانمندي مديريت سلامت كشور پرده برداري كرد. نظام سلامتي كه به حق يكي از پر افتخارترين نظامهاي سلامت دنيا بعد از انقلاب بوده است و مديران و كارشناسان بسيار باكفايت و توانمند و دانشمندي در پشت پرده نامهرباني وجود دارند. انها اما به هر حال وضعيت امروز كشور به اين آساني ها كنترل نخواهد شد و اين سنگ به چاه انداخته شده را مي بايست عقلاي قوم از چاه دربياورند اگر فرصت به انها داده شود. بنده به صراحت عرض ميكنم تشكيل اين قرارگاه اخرين فرصتي است كه جناب وزير كشور مي بايست بله ميبايست با استفاده از تمام توان ملي و استعانت از دانشگاهها و اساتيد درجه اول كشور در هر زمينه و بسيج همه امكانات نظام و دولت از به حدر رفتن ان و سوق كشور به سمت شرايط غير قابل كنترل جلوگيري نمايند. شرايط پاندمي كرونا در كشور بسيار بحراني است و انكار أن خطرناك و موجب از دست رفتن لحظه هاي حساس براي بسيج عمومي مبتني بر تعقل و منطق و همكاري مردم كه مهمترين عنصر در اين شرايط است مي شود. با ارزوي توفيق و سربلندي و سلامت براي كشور.
    دكتر حميد بهلولي