چرا می‌نویسیم سیاست‌گزاری

در نظر داشته باشید از نگاه ما سیاست‌گزاری با (ز) به مفهموم ساخت و پرداخت سیاست در حوزه عمومی (Public) نزدیک‌تر است و با کیفیت مفهومی و ذهنی سیاست تناسب بیشتری دارد. 

0
1369

سوال بالا سوال مرسومی است، چرا كه هم بسيار از طرف دانشجويان پرسيده مي‌شود و هم در بسياری از مناسبت‌های نوشتن به فارسی در موضوع ساخت سياست، ناچار بايد يكی از اين دو امکان برای نحوه نوشتن را انتخاب كرد و به منطق آن وفادار ماند.

البته تا بحال جواب‌هایی به این سوال داده شده است لاکن كفايت موضوع نکرده است وموجب ایجاد وحدت رویه منطقی نشده است .

 فلذا نه تنها هنوز این سوال ساری و جاری است بلکه ملزومات و تبعات ان نیز دامنگیر نظام سیاست‌گزاری \ سیاست‌گذاری کشور گردیده است. چرا که این دو نحوه نوشتن از دو آبشخور متفاوت ( که توضیح ان در سطوح پایین خواهد آمد) و دو نوع نگاه متفاوت منشا می‌گیرد و نظام ساخت سیاست متناسب خود را ایجاد می‌کند. نوشتن این سطور به منظور ارایه بعضی توضیحات تکمیلی و باز گذاشتن راه اندیشه مجدد دربحث انجام می‌گردد.

نحوه نوشتن کلمه سیاست‌گزاری در رویکرد آن تاثیر گزار است

شما کدام گزینه را برای نوشتن مفهوم فرایند ساخت سیاست تا بحال انتخاب کرده بودید؟

    • سیاستگزاری
    • سیاست‌گزاری
    • سیاستگذاری
    • سیاست‌گذاری

لطفا توجه داشته باشید که انتخاب و نحوه نوشتن شما ( با ز یا ذ ) می‌تواند مفاهیم و رویکردهای متفاوتی از فرایند ساخت و پرداخت سیاست را به خواننده منتقل کند .

مفاهیم در ارتباط با نحوه استمال و نوشتن کلمات هستند

در نظر داشته باشید از نگاه ما سیاست‌گزاری با (ز) به مفهموم ساخت و پرداخت سیاست در حوزه عمومی (Public) نزدیک تر است و با کیفیت مفهومی و ذهنی سیاست تناسب بیشتری دارد.

برای توضیح بیشتر به مقاله زیر در روزنامه شرق تحت عنوان چگونه بنویسیم: سیاست‌گذاری یا سیاست‌گزاری مراجعه کنید یا در همین سایت مقاله فوق را جستجو نمایید.