همه چیز زیر سر میم است. در این مصاحبه  ضمن مروری بر ارای ریچارد داوکینز و سایر نویسندگان در این موضوع نظریه دکتر حمید بهلولی  در باره سورس انرژی میم ها در چهارچوب نظریه  انرژی اجتماعی بیان شده است. آن ذره ای که موجب تکرار میم ها و خروج انها از سیسم بایگانی میشود ذره انرژی است که با حزییات بیشتر در این مصاحبه توضیح داده شده است.

Everything depends on meme
An face to face Interview with Theorist of Societal Energy & Energetic Meme: Hamid Bohloli
hashtagmeme  hashtagevolution hashtagmemetics hashtagbohloli hashtagdawkins hashtagselfishmIn  hashtagiran hashtagiranian
In this interview, while reviewing the views of Dawkins and other main authors on memetics expressed his opinion on the Memes’ Energy Source within the framework of his theory entitled Societal Energy. The particle that causes replication of memes and their exit from the retention system is the energy particle described in greater detail in this interview.