یك درس سياستی كه بايد ياد بگيريم

از حدود چند سال قبل شهرداری منچستر در راستای اجرای سیاستهای شهری- محیط زیستی خود شروع به اصلاح خيابانهای شهر برای استفاده امن تر از دوچرخه كرد و اصلی ترين خيابان در اين پروژه خيابان بسيار قديمی معروف و مركزی شهر يعنی خيابان اكسفورد بود.

0
49
سیاست شهری- محیط زیستی
یك درس سياستی كه بايد ياد بگيريم

  از حدود چند سال قبل شهرداری منچستر در راستای اجرای سیاستهای شهری- محیط زیستی خود شروع به اصلاح خيابانهای شهر برای استفاده امن تر از دوچرخه كرد و اصلی ترين خيابان در اين پروژه خيابان بسيار قديمی معروف و مركزی شهر يعنی خيابان اكسفورد بود. از سال گذشته اقدامات عملی ايجاد مسير امن دوچرخه سواری در خيابان اكسفورد شروع شد. ساختمان مركزی دانشگاه منچستر و بيشتر دانشكدهها و خوابگاههای دانشجويان در اطراف اين خيابان قرار گرفته اند.با توجه به وجود هزاران دانشجو و خصوصا دانشجويان خارجی كه منابع عظيم مالی پايدار رادنصيب دانشگاه منچستر مي كنند و تبديل دانشگاه منچستر به ابر يونيورسيتی انگلستان اين پروزه با وسواس خاصي انجام می گرديد.
وقتي مسير امن اماده گرديد از ماه گذشته اين دوچرخه های طراحی شده توسط شهرداری منچستر به سيستم حمل و نقل شهری وارد گرديد كه براحتی مي توان ان را درايستگاههای مختلف قطار و اتوبوس و پارك ها و مراكز تجاری شهر و ساختمانهای دانشگاه و غيره با قيمت بسيار ارزان برای هر چند مدت اجازه و استفاده كرد و در هر يكی از ايستگاههای شبكه تحويل داد. براي اجاره ان فقط ٤٩ پوند بيعانه يا دپوزيت مي پردازيد و برای يكروز ٥٠ پنس يا نصف پوند هزينه مي كنيد. اينروزها دانشجويان ، اساتيد، محققين، و توريستها از اين دو چرخه ها بوفور استفاده مي كنند.
اما درس مهم سياستی ان برای سياست گزاران كشور ما مي تواند ضرب المثل قديمی خودمان باشد كه اول باید چاه راكند بعد منار را دزدید. و اين از اولين درسهای سياستگزاری معقول يا(Rational ) پرسكريپتيو است كه البته در اين مسير دیدن ( Alternatives) و محاسبه هزینه\فایده ( cost/benefit ) را نيز انجام مي دهند. حالا همين اقدام و مداخله سياستی را با اولين پست دوچرخه سواری در اميراباد بين كوی دانشگاه و دانشگاه تهران مقايسه كنيد كه در جند سال پيش ساخته شد و بعد از تلفات دو چرخه سواران در جند ماه اول طرح، دوباره با هزينه زياد جمع شد. ظاهرا سياست همان سياست است ولی نتيجه بسيار متفاوت است. چرايی اين مسئله جای تعمق فراوان دارد.

https://t.me/drbohlolipublicpolicy