دکتر ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮﻟﯽ*

دﯾﺮوز ﮐﻠﯿﭗ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ از درﮔﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ داراي ادﺑﯿﺎت ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و دون ﺷﺄن ﺑﻮد و ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ ﻓﺮاوان دارد، اﻣﺎ ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻨﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎ از ﻧﻘﺶ ﻫﯿﺠﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ام وﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را از ﺳﺨﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ ﺷﻤﺮدهام و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻓﺮاوان آن ﺑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻣﺠﺪد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

-۱ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راه واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ۶۰ درﺻﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ ﻫﯿﭻ راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮي ﺑﺪون واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

-۳ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز و اراﺋﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﻧﻔﻮذ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. -۴ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺟﻤﻌﯽ علیه ویروس کرونا می باید ﺣﺪاﮐﺜﺮ در طی ﺷﺶ ﻣﺎه و در دو دُز ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻃﻮﻻﻧﯽﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﺘﯽﺑﺎدي در ﺑﺪن واﮐﺴﻦﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﭼﺮﺧﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪﻧﺸﺪﮔﺎن ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس و ﺑﯽﺛﻤﺮي ﮐﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ و اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻗﺎي ﻓﺎﺋﻮﭼﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.

-۵ اﻣﺮوز راه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ را ﻣﯽﺗﻮان در V4T ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

Treatment by all services  ،Tracing ,Testing ،Timing ،Vaccination اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ و ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﻄﻘﻪ زودﺗﺮ از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد.

-۶ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۸ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸در ﻃﺮح ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم، ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﺎرج از ﺗﻮان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي آن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺗﯿﻢ داﻧﺎﯾﯽﻣﺤﻮر، ﺷﻮاﻫﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-۷ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒﺖ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺟﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺸﻮر وارد ﺣﻔﺮه ﺳﯿﺎه اﻧﺘﺰاع ﯾﺎ اﮐﺴﮑﻠﻮژن ﻣﯽﺷﻮد.

-۸ ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪام ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﻠﯽ-ﺗﻤﺪﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

-۹ از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﮐﺎر روي وﯾﺮوس و ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر واﮐﺴﻦ ﻣﻠﯽ را ﺧﺪﺷﻪدار ﺳﺎزد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد.

-۱۰ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻓﯿﺎي دارو ﺑﻪﺷﺪت اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻔﺮط اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮐﺴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ وارد ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

-۱۱ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪﻫﺎ اﺑﻼغ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در آن ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﺪﻫﺎ اﺑﻼغ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﺪري ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر از ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ-اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ داراي اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ۱۷ ﺳﺘﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﻨﮕﯿﻦ دوره ﺗﺤﻮل ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

-۱۲ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي V4T ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

-۱۳ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﻼش ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ارزاﻧﯽ راه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﻨﺪ.

*استاد مدعو سیاستگزاری دانشگاه تهران

*رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و امنیت غذایی