قرارگاه مديريت و كنترل كرونا در كشور
ستاد كروناي وزارت بهداشت و درمان
با سلام و ارزوي توفيق

بنده استراتژيها و سياست ها و راهكارهاي حكومتي و گاورننس كشورهاي موفق در مديريت و كنترل پاندمي كرونا را تا به امروز بررسي كرده ام و با بعضي از مديران ارشد انها نيز جلسات مشترك داشته ام و دريافت مهم اين جند نكته است كه برايتان به اختصارمي نويسم و اميدوارم در راستاي حفاظت از ملت و كشور مفيد باشد. در فرصت بعدي ان را به تفصيل و با سياست هاي اتخاذ شده انشالله خواهم نوشت.

١- دو استراتژي مهم را اين كشورها بكار گرفته اند استراتژي اول متوجه مردم بوده است و استراتژي دوم متوجه حكومت.

٢- استراتژي مردم : محافظت از خود و خانواده خود. (Bubble) و بعد محافظت از ديگران با Hands, Face, Space بوده است. اين را كشور هاي ناموفق در كنترل مثل ما هم سعي كرده اند انجام دهند كه در ايران هم تحت سه گانه شفا (شستن دستها, ماسك زدن و حفظ فاصله) صورتبندي شده است و نيم بند اجرا شده است. اما اگر چه تاكيد و تبليغ ان وظيفه مدياي عمومي و حكومت است اما اين استراتژي حكومت و نظام سلامت نيست .
اما استراتژي حكومت هاي موفق در كنترل و مديريت پاندمي كرونا چه بوده است.

٣- استراتژي حكومت هاي موفق در چهار كلمه صورتبندي مي شود
۴T: Time, Testing, Tracing, Treatment
زمان عنصر حياتي در كنترل بوده است هر كشوري كه زمان تصميم كيري و اقدام را طولاني كرده است و تعلل در تصميم بموقع داشته است دچار نتايج هولناك شده است. نظام بوروكراسي پروسه تصميم را طولاني مي كند و مي بايست از نظام كاماندر و فرماندهي استفاده كرد.
Testing: تمامي موارد علامت دار و مشكوك و در معرض و كاركنان و
نظام سلامت و ورودها به كشور و … ميبايست مطابق پروتكل هاي شفاف تست پي سي ار ريلايبل و با فالس نگاتيو قابل تحمل (تست هاي جديد ٣℅) شوند . بدون انجام تست منظم اقدامات كور و ناموفق خواهد بود. تست و ايسوليشن موارد مثبت در كنار هم انجام خواهد گرفت.
Tracing : رديابي ميزبان ويروس و مسير انتفال ويروس و تمامي كنتاكت هاي مشكوك و طراحي نقشه
هاي جغرافيايي ترسينگ و رديابي فعال.
Treatment of people by services : , اين
شامل هرگونه سرويس اقتصادي و معيشتي و پيشگيري بهداشتي و درماني و بيمارستاني است. و هميشه اولويت با پيشگيري بوده است و بايد باشد.

انشالله كه كشور در اجراي اين مسير موفق باشد. باز تاكيد ميكنم. (شفا) استراتژي از طرف مردم است و نبايد حكومت ان را استراتژي خود بداند و به ان بسنده كند و عدم موفقيت را به گردن مردم بياندازد. پس حكومت اين ميان چكاره است؟ استراتژي حكومت مطابق تجربه موفق جهاني بايد ۴T باشد.

خلاصه بحث:
استراتژي از طرف مردم : Hands, Face, Space
استراتژي از طرف حكومت:
۴T: Time, Testing, Tracing, Treatment

با ارزوي توفيق و سلامت كشور و كنترل كويد ١٩ در كشور و سلامت و رفاه مردم عزيز ايران
دكتر حميد بهلولي
٩ أبان ١٣٩٩