دوشنبه, مهر ۲۶, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

نقش تخریب پوشش گیاهی و فرسایش ناشی از آن در ایجاد...

   چکیده: فرسایش فرایندی است که طی آن، ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر...

تازه ها