دوشنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸
- تبلیغات -

برنامه ها

خطرات پنهان اقتصاد گیگ جهانی

چکیده: گزارشات اقتصادی جدید نشان داده است که، اقتصاد گیگ در حال جهانی شدن است و این مزایا و خطراتی را به همراه خواهد...
Analysing Public Policy

Analysing Public Policy

تازه ها