یکشنبه, فروردین ۲۹, ۱۴۰۰
- تبلیغات -

برنامه ها

توسعه پایدار و حقوق بشر

چکیده توسعه پایدار و حقوق بشر رابطه مستقیمی با هم دارند. بدون تحقق توسعه پایدار نمی‌توان امیدوار به تحقق حقوق بشر بود. رابطه بین حقوق...
Analysing Public Policy

Analysing Public Policy

مهاجران مجرم نیستند

مهاجران مجرم نیستند

تازه ها